ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца
Основно меню

ЦПЛР-ЦРД– гр. Плевен реализира успешно първата си мобилност по проект- „ЕДНА ПОСОКА- МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ. АКТУАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ“

   

ЦПЛР-ЦРД– гр. Плевен реализира успешно първата си мобилност по проект- „ЕДНА ПОСОКА- МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ. АКТУАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ“

 

 

ЦПЛР-ЦРД– гр. Плевен реализира успешно проект: №  2023-1-BG01-KA122-SCH-000132164 „ЕДНА ПОСОКА- МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ. АКТУАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ“, програма „Еразъм +“, ключова дейност 1 „Мобилност“ , сектор „Училищно образование“. По повод на това, бе проведена отчетна среща за споделени добри практики от успешната реализация и популяризиране на резултатите от проекта с родители и учители от община Плевен.

Чрез обучението от първата мобилност ,в настоящия проект доразвихме и надградихме необходимите знания и умения за работа с информационните технологии,  въведохме организация на учебния процес, която да включва хибридно обучение,  въведохме моделът- Обърната класна стая. Обогатихме творческия си потенциал, навлизайки в STEM предизвикателството, използвайки образователни игри, в областите – наука, технология, инженерство и математика. Това подобри значително образованието на децата/учениците по съвременен начин. Днес дигиталната компетентност е част от ключовите компетентности и се счита за основен фактор, за развитие на дигитална култура и информационно общество в световен мащаб. Едно технологично решение е безсмислено, ако учителите не са обучени да го използват, а именно уменията да боравят умело с тях, са двигателят, който кара средата, играта, съдържанието и технологиите „да оживяват”. За постигане основната цел на Стратегията за развитие на ЦПЛР- ЦРД, съвременният учител трябва да може да предаде на учениците уменията за компетентно използване на цифрови технологии за получаване на допълнителни знания от глобалния интернет, способността да се подчертае основното, от огромно количество информация, да се намери необходимия материал при решаване на различни проблеми .

   

 Целевата група от настоящия проект се състои от 7 участника от ЦПЛР-ЦРД-гр. Плевен. Международната мобилност се осъществи в ТЕНЕРИФЕ,  Испания през месец ноември 2023г. ,с партньорската организация- ACADEMIA DE IDIOMAS, която е член на -„ Europass Teacher Academy“ (Мрежа за обучение и образование), с дългогодишен организационен и международен опит, с проекти за мобилност. Тя осигури и организира професионални наблюдения, лекции и семинари ориентирани към същността и основната тема на проекта: „ЕДНА ПОСОКА- МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ. АКТУАЛНИ ЗНАНИЯ ЗА ДИГИТАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ“.

Проектът осигурява ефективното признаване на придобитите компетентности през периода на обучението и всеки участник получава европейски сертификат за валидизиране на придобитите знания и умения – Europassmobilitу, сертификат за проведено обучение от партньорската организация.

 Работата по европейски проекти оказва позитивно влияние върху ЦПЛР-ЦРД, като образователна институция. Придобития международен опит и усвоените добри европейски практики способстват да бъдем разпознаваеми като институция с качествено образование.