ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Школа по география /подготовка за матура/ - ръководител Генадий Гешев

 

Географията е древна наука и възниква едновременно като природна и обществена наука.

Възниква в зората на човешкото общество, когато хората започват да изучават заобикалящите ги обекти от природната среда и да си обясняват процесите и явленията в нея.

Преселението на народите, войните и търговията разширяват познанията на хората за околния свят, изграждат умения за ориентиране по СлънцетоЛуната и звездите.

География (от старогръцки: γαία, земя и γράφω, графо, пиша или остарелите думи землеописание  е наука, изучаваща пространственото разположение и измененията на природно-териториалните комплекси на планетата Земя.

В буквален смисъл география може да се преведе като „описание на Земята“. Първият човек, употребил думата „география“, е древногръцкият учен Ератостен (276 – 194 г. пр.н.е).

Развитието на географията като наука дава тласък и на Великите географски открития, които коренно  променят света.

В Центъра за работа с деца от четири години е сформирана школа по География, която подготвя учениците от 11 и 12 клас за зрелостен изпит по География.

Ръководител на школата е Генадий Гешев, учител с дългогодишен стаж, а в момента е и директор на Центъра за работа с деца.