ЦПЛР - Плевен
Център за работа с деца

Кариерно ориентиране и консултиране

           Кариерното ориентиране и консултиране в училищното образование цели да се обедини  избора  на професия с избора на възможности за образование, обучение и заетост.           

         Основна цел на кариерите консултанти, работещи в ЦПЛР – ЦРД, гр. Плевен е да предоставят ефективни   услуги   по   кариерно ориентиране на учениците в област Плевен чрез oпределен кръг от дейности, които

подпомагат учениците да вземат решение за:

  • продължаващо образование;
  • допълнително обучение;
  • избор на професия.

         Изключително важно за успеха на кариерното ориентиране е кариерните консултанти да работят в тясно сътрудничество с други специалисти, ангажирани с дейностите по кариерно ориентиране в училищното образование - психолози/педагогически съветници, учители, класни ръководители, училищни ръководства, родители, бизнес партньори.

         Най-важните задължения на всички участници в  Мрежовия подход при кариерното ориентиране  е чрез съвместното партньорство да  се подготвят  учениците за тяхната трудова реализация. Да им се  помогне  да станат

достатъчно компетентни и предприемчиви, за да се преборят за своето място на трудовия пазар.

 

           

Прикачени документи

Анализ - анкета